Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY OSOBIŚCIE:

 • w komórkach kadrowych Komend Miejskich i Powiatowych Policji na terenie woj. pomorskiego,

 • w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. 8.00-15.00

 • we wtorki w godz. 10.00-18.00

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę,

 • wypełniony czytelnie kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),

 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np. świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu), 

 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub slużby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginał do wglądu),

 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową z pieczątką właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy.

 

Pondato osoby składające dokumenty powinny przedłożyć dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

Osoby, które posiadają "nowe dowody" osobiste (bez wpisanego miejsca zameldowania) winny posiadać dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

 


POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE DO SŁUŻBY W POLICJI SKŁADA SIĘ Z NASTĘPUJĄCYCH ETAPÓW:

 • złożenie podania o przyjęcie do służby, kwestionariusza osobowego kandydata do służby, a także dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe oraz zawierających dane o uprzednim zatrudnieniu,

 • test wiedzy,

 • test sprawności fizycznej,

 • test psychologiczny,

 • przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Policji,

 • sprawdzenie w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu osobowym kandydata do służby,

 • przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

OFERUJEMY:

 • ciekawą, satysfakcjonującą służbę,

 • stabilne, stałe zatrudnienie,

 • prawa emerytalne po 25 latach służby,

 • możliwość doskonalenia zawodowego,

 • możliwość rozwoju zawodowego i szybką ścieżkę awansu dla osób z wyższym wykształceniem.
   

UPOSAŻENIE POLICJANTA:

 • do 26 roku życia, po ukończeniu 6,5 miesięcznego kursu zawodowego podstawowego - ok. 4500 zł netto,

 • po 26 roku życia, po ukończeniu 6,5 miesięcznego kursu zawodowego podstawowego - ok. 4100 zł netto,

 • nagroda roczna, tzw. trzynastka;

 • nagrody motywacyjne, jubileuszowe,

 • dofinansowanie do wypoczynku,

 • równoważnik za umundurowanie.

 

AKTY PRAWNE REGULUJĄCE ZASADY I KRYTERIA DOBORU KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI:

 • Ustawa z dnia 6.04.1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 5.08.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742),

 • Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.),

 • Rozporządzenie MSW z dnia 19.12.2014 r. w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1894),

 • Rozporządzenie MSWiA z dnia 11.10.2018 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 2035),

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016-679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych,

 • Ustawa z 20.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO).

Metryczka

Data publikacji : 28.02.2020
Data modyfikacji : 05.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Damian Marcinkowski Wydział Prewencji Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska

Nawigacja

do góry