Limity przyjęć do służby w Policji - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
w 2018 roku.
 
Planowanie terminy do służby w Policji - w procedurze konkursowej:
 
Termin przyjęcia do służby w Policji dla osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji (lista rankingowa):
 
- termin 02 lipca 2018 roku,
 
- termin 24 września 2018 roku,
 
- termin 27 grudnia 2018 roku.
 
W NASTĘPUJĄCUCH JEDNOSTKACH POLICJI:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku; Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Malborku, Wejherowie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Pucku, Kościerzynie, Kartuzach, Nowym Dworze Gdańskim; Oddział Prewencji Policji
w Gdańsku

      W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. U.UE z dnia 04 maja 2016 roku) uprzejmie informuję, iż od dnia 04 czerwca 2018 roku przyjmowanie dokumentów od osób chętnych do udziału w postepowaniu kwalifkacyjnym do służby w Policji odbywa się bez rejestracji elektronicznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00, natomiast we wtorki w godz. od 8.00 do 17.00.

      W przypadku Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji w Słupsku, Chojnicach i Starogardzie Gdańskim dokumenty nadal są przyjmowane od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, zamieszkałych na terenie ich działąnia oraz miejscowości pobliskich, codziennie w godz. od 8.00 do 14.00.

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 355, z późn. zm.)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej)

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOZYĆ niżej wymienione dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU, w dniach:

WTOREK i CZWARTEK w GODZ: 08:00-14:00,

ul. Okopowa 15,

pokój nr 08,10 lub 11,

tel: (58) 32-15-198, (58) 32-15-161, (58) 32-15-500, (58) 32-15-556, (58) 32-15-273, (58) 32-15-686

Składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się poprzez uprzednią rejestrację na adres e-mailowy dobor@gd.policja.gov.pl. (imię, nazwisko i numer trelefonu). Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostaje  zostaje wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin złożenia dokumentów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),
 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wczesniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objety ewidencją wojskową aby udokumentować fakt, iż posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

Ponadto osoby składające dokumenty powinny posiadać przy sobie dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.),
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 ze zmianami),
 • Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku),
 • decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141),
 • decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143),
 • decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

 

Metryczka

Data publikacji 09.11.2017
Data modyfikacji 21.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Arkadiusz Opania Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Arkadiusz Opania

Nawigacja

do góry