Limity przyjęć do służby w Policji - Rekrutacja do służby w Policji - Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Rekrutacja do służby w Policji

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
w 2019 roku
 
Planowanana liczba osób do służby w Policji w 2019 roku wynosi - 4448.
 
Terminy przyjęcia do służby w Policji dla osób, które przeszły pozytywnie wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji (lista rankingowa):
 
- termin 07 marca 2019 roku,
 
- termin 21 maja 2019 roku,
 
- termin 16 lipca 2019 roku,
 
- termin 2 września 2019 roku,

- termin 7 listopada 2019 roku,

- termin 30 grudnia 2019 roku,

 

W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH POLICJI:

Komenda Miejska Policji w Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Słupsku; Komenda Powiatowa Policji w Lęborku, Kwidzynie, Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Chojnicach, Człuchowie, Malborku, Wejherowie, Tczewie, Pruszczu Gdańskim, Bytowie, Pucku, Kościerzynie, Kartuzach, Nowym Dworze Gdańskim; Oddział Prewencji Policji w Gdańsku.

 

 

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

 

Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 355)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,
 • nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystający z pełni praw publicznych,
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe,
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dający   rękojmię   zachowania   tajemnicy   stosownie   do   wymogów   określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej)

 

Od dnia 04 czerwca 2018 roku osoby chętne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą składać:

 

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Szkolenia w Gdańsku, ul. Okopowa 15 pokój 008 lub 11:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, natomiast we wtorek w godz. 8.00 - 17.00

 

Komenda Miejska Policji w Słupsku (komórka kadrowa), Al. 3 Maja 1 :
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach (komórka kadrowa), ul. Warszawska 13:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim (komórka kadrowa), ul. Bohaterów Getta 2:
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku z wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),
 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu).
 • kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu).
 • książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencja wojskową aby udokumentować fakt, iż posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).


Ponadto osoby składające dokumenty powinny przedłożyć dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości. Osoby, które posiadają „nowe dowody" osobiste (bez wpisanego miejsca zameldowania) winny posiadać dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

 

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku innym niż wyżej wymienione,
 • wykształcenie wyższe (licencjat, inżynier),
 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz
 • uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,
 •  posiadanie prawa jazdy kategorii „A" lub „C".

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji;

•Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 355 - t.j.).

•Ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228).

•Rozporządzenie MSW z dnia 18.04.2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432 z późn. zm.)

•Rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U z 2014r., poz. 1894).

•Decyzja nr 46 KGP z dnia 09.03.2017 roku w sprawie utworzenia centralnego rejestru doboru kandydatów do służby w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 15 z 2017).

•Decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141).

•Decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143).

•Decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

 

Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

 

Metryczka

Data publikacji 06.03.2019
Data modyfikacji 14.03.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Klepacz, Wydział Kadr i Szkolenia KWP w Gdańsku
Osoba udostępniająca informację:
Alina Ostrowska, Wydział Prewencji KMP w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Alina Ostrowska

Nawigacja

do góry