Niedziela, 29 marca 2015, data aktualizacji serwisu: 27.03.2015
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
strona główna
Menu przedmiotowe
Serwis odwiedziło:
312.253 osób

Rekrutacja do służby w Policji

i
Strona znajduje się w archiwum.
Data publikacji : 02.05.2014

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO W 2014 roku

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU
OGŁASZA
ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI
KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

w 2014 roku

Planowane terminy i limity przyjęć do służby w Policji - w procedurze konkursowej:

 

Termin wcielenia dla osób, które przeszły wszystkie etapy postepowania kwalifikacyjnego i zostały umieszczone na liście osób do przyjęcia do służby w Policji:

Komendant Główny Policji dokonał modyfikacji terminów i limitów przyjęć do służby w Policji na rok 2014, które przedstawiają się następująco:

 • 04 listopada 2014 roku - 30 osób,
 • 30 grudnia 2014 roku - 80 osób

Komendant Główny Policji na podstawie bieżącej analizy kadr w Policji przeprowadzanej w 2014 roku może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów i limitów przyjęć do służby w Policji.

Limity przyjęcia do służby w Policji dotyczą zarówno kandydatów z procedury konkursowej jak i byłych policjantów.


Informuję, iż decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku od dnia 29 kwietnia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku czasowo zostaje wstrzymana elektroniczna rejestracja kandydatów do służby w Policji, natomiast od dnia 04 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku czasowo zostaje wstrzymane przyjmowanie dokumentów od kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (nie dotyczy to osób, którymzostał wyznaczony termin złożenia dokumentów do dnia 03 lipca br.)

W następujących jednostek organizacyjnych:

1. KMP Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 27
2. KMP Gdynia, ul. Portowa 15
3. KMP Sopot, ul. Armii Krajowej 112a
4. KPP Pruszcz Gdański, ul. Wita Stwosza 4
5. KMP Słupsk, Al. 3 Maja 1
6. KPP Lębork, ul. Toruńska 5
7. KPP Bytów, ul. Styp-Rekowskiego 2
8. KPP Wejherowo, ul. Dworcowa 14
9. KPP Puck, ul. Dworcowa 5
10. KPP Sztum, ul. Sienkiewicza 7
11. KPP Malbork, ul. Gen. de Gaullea
12. KPP Tczew, ul. Kasprowicza 2
13. KPP Starogard Gdańsku, ul. Bohaterów Getta 2
14. KPP Chojnice, ul. Warszawska 13
15. KPP Człuchów, ul. Kasztanowa 17
16. KPP Kartuzy, ul. Sambora 41
17. KPP Kościerzyna, ul. Zgromadzenia Księży Zmartwychwstańców 2
18. KPP Nowy Dwór Gdański, ul. Kościuszki 10
19. KPP Kwidzyn, ul. Kościuszki 30
20. OPP Gdańsk

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. Nr 287, poz. 1687)

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować.
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy.

OSOBY ZAINTERESOWANE PEŁNIENIEM SŁUŻBY W POLICJI POWINNY ZŁOZYĆ niżej wymienione dokumenty w Wydziale Kadr i Szkolenia KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W GDAŃSKU, w dniach:

WTOREK i CZWARTEK w GODZ: 08:00-14:00,

ul. Okopowa 15,

pokój nr 08,10 lub 11,

tel: (58) 32-15-198, (58) 32-15-161, (58) 32-15-500, (58) 32-15-556, (58) 32-15-273, (58) 32-15-686

Od dnia 07 stycznia 2014 roku od godziny 08:00 składanie dokumentów przez osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w Policji będzie odbywało się wyłącznie poprzez upednią rejestrację na asdres mailowy: dobor@gd.policja.gov.pl. Zgodnie z kolejnością zgłoszeń, każdemu kandydatowi zostaje przypisany odpowiedni numer interesanta, na podstawie którego kandydatowi zostaje wskazany drogą mailową lub telefonicznie termin złożenia dokumentów.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2.5 cm szerokości),
 • wypełniony czytelnie, drukowanymi literami kwestionariusz osobowy kandydata do służby (część A i B),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe np: świadectwo ukończenia szkoły średniej, dyplom uzyskania tytułu licencjata lub magistra (oryginały do wglądu),
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wczesniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie (oryginały do wglądu),
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat do służby jest objety ewidencją wojskową aby udokumentować fakt, iż posiadają uregulowany stosunek do służby wojskowej (pieczątka właściwego WKU o przeniesieniu do rezerwy).

Ponadto osoby składające dokumenty powinny posiadać przy sobie dowód osobisty celem potwierdzenia tożsamości.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego przez pracownika Zespołu ds. Doboru.

Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej i miejskiej Policji, lub ze strony internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Preferencje z tytułu posiadanego wykształcenia oraz umiejętności posiadanych przez kandydatów do służby:

 • wykształcenie wyższe (magister lub równorzędne) o kierunku przydatnym do służby w Policji (administracja, prawo, ekonomia lub bezpieczeństwo narodowe i bezpieczeństwo wewnętrzne),
 • posiadanie tytułu ratownika albo ratownika medycznego,
 • posiadanie uprawnień instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania oraz sportów motorowodnych,
 • posiadanie uprawnień ratownika wodnego, uprawnień w dziedzinie nurkowania wydanych przez licencjonowaną organizację nurkową działającą na terenie Polski oraz uprawnień do prowadzenia łodzi motorowej,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

 1. na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl)

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.),
 • ustawa z dnia 05 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych(Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.1228),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432),
 • rozporządzenie MSWiA z dnia 9 lipca 1991 r. w sprawie właściwości i trybu postępowania komisji lekarskich podległych MSWiA (Dz. U. z 1991 r. Nr 79, poz. 349 ze zmianami),
 • Decyzja nr 196 KGP z dnia 12.06.2012 roku w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z dnia 12.06.2012 roku),
 • decyzja nr 744 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie wprowadzenia kryteriów oceny sprawności fizycznej osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 141),
 • decyzja nr 746 Komendanta Głównego Policji z dnia 15 października 2007 r. w sprawie przeprowadzania wywiadu zorganizowanego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz.Urz. KGP z 2007 r. Nr 19, poz. 143),
 • decyzja nr 478 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 września 2005 r. w sprawie prowadzenia badań psychologicznych testem MultiSelect osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji oraz oceny tych badań (Dz. Urz. KGP z 2005 r. Nr 15, poz. 110).

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI.

 
 
 
 
 
Data publikacji : 02.05.2014

Data modyfikacji : 29.10.2014
Autor : Łukasz Stępień
Opublikowane przez : Łukasz Stępień
Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Statystyka strony: 19199 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
Wersja PDA