Praca dla policjantów

Strona znajduje się w archiwum.

OGŁOSZENIE NR 1 / 14 KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

OGŁOSZENIE NR  1 / 14

KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W GDAŃSKU

z    dnia 5 listopada 2014 r.

w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

 

ZASTĘPCY NACZELNIKA

WYDZIAŁU DO WALKI Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GDAŃSKU

§ 1.

W celu dokonania doboru na wakujące stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku ogłaszam rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

O stanowisko to mogą ubiegać się funkcjonariusze spełniający poniższe kryteria:

 1. w zakresie wymagań formalnych – spełniający wymagania w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby określone przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie wymagań w zakresie wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i stażu służby, jakim powinni odpowiadać policjanci na stanowiskach komendantów Policji i innych stanowiskach służbowych oraz warunków ich mianowania na wyższe stanowiska służbowe (Dz. U.     z 2007r.,  Nr 123, poz. 857 z późn. zm.);
 2. w zakresie wymagań pożądanych:
 • mający co najmniej 10 - letni staż służby w Policji,
 • mający co najmniej 5 - letnie  doświadczenie w realizacji zadań w komórkach organizacyjnych służby kryminalnej,
 • mający co najmniej roczne doświadczenie w kierowaniu zasobami ludzkimi,
 • posiadający poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „ściśle tajne”;

   3. w zakresie wymagań dodatkowych:

 • posiadanie wykształcenia wyższego z zakresu organizacji, zarządzania lub organizacji i zarządzania albo ukończenie studiów podyplomowych, przeszkolenia lub kursów z tego zakresu lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi.

§ 2.

Oferty kandydatów winny zawierać:

 1. CV i list motywacyjny;
 2. kopię ostatniej opinii służbowej kandydata;
 3. potwierdzony przez komórkę kadrową szczegółowy przebieg służby;
 4. koncepcję pracy na stanowisku, do którego aplikuje kandydat;
 5. oświadczenie kandydata – pisemną zgodę na poddanie się procedurze kwalifikacyjnej;
 6. oświadczenie potwierdzające o pozostawaniu/nie pozostawaniu kandydata w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz przysposobienia, opieki lub kurateli z jednym z funkcjonariuszy lub pracowników Policji, będących w podległości służbowej stanowiska, objętego postępowaniem;
 7. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie /oryginały do wglądu/;
 8. kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe /oryginały do wglądu/;
 9. kopię poświadczenia bezpieczeństwa /oryginał do wglądu/.
 10. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa, wykroczenia i przewinienia dyscyplinarne, a także o toczących się przeciwko nim postępowaniach karnych i dyscyplinarnych.

 

§ 3.

Zakres podstawowych zadań realizowanych na stanowisku objętym postępowaniem kwalifikacyjnym:

 1. nadzór nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi oraz dochodzeniowo-śledczymi w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 2. zapewnienie właściwego podziału, organizacji oraz koordynacji pracy Wydziału, a także zapewnienie właściwego wykorzystania sił i środków przy realizacji spraw;
 3. współdziałanie z kierownikami jednostek i komórek organizacyjnych Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej oraz zapewnienie prawidłowego obiegu informacji o tego typu przestępstwach;
 4. nadzór funkcjonalny i koordynacja czynności prowadzonych w Komisariatach Policji podległych KMP w Gdańsku w zakresie przestępczości gospodarczej, udzielanie pomocy i konsultacji;
 5. uczestniczenie w przeprowadzaniu czynności na miejscu najpoważniejszych zdarzeń;
 6. prowadzenie działań ukierunkowanych na ujawnianie przestępstw gospodarczych;
 7. nadzór nad wdrażaniem metod operacyjnych podnoszących skuteczność działań w prowadzonych formach pracy;
 8. podejmowanie działań zmierzających do odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw gospodarczych.

§ 4.

Oferty, z podaniem adresu do korespondencji i telefonów kontaktowych, należy składać w sekretariacie Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku, ul. Nowe Ogrody 27, 80-803 Gdańsk, w terminie do dnia  24 listopada 2014 r., z adnotacją „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku” z dopiskiem „nie otwierać w sekretariacie”.

Sekretariat Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku przyjmuje oferty w godzinach urzędowania (dni robocze od 7:30 do 15:30). W przypadku nadsyłania ofert za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

Aplikacje nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminach kolejnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

§ 5.

Dodatkowe informacje dotyczące zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym wymagań dotyczących założeń do opracowania koncepcji pracy na stanowisku można uzyskać u naczelnika Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku, tel. 58 32 16 104, tel. MSW 74 16 104 lub na stronie internetowej www.isp.policja.pl w banerze Dobór wewnętrzny na wybrane stanowiska w Policji, w dokumencie Ogólny tryb i zasady przeprowadzania postępowań kwalifikacyjnych na wybrane stanowiska służbowe w Policji (obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2014 r.).

§ 6.

Postępowanie kwalifikacyjne zostanie zakończone w terminie do dnia  24  grudnia  2014 r.

 

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W GDAŃSKU

insp. Zbigniew Pakuła

Metryczka

Data publikacji 05.11.2014
Data modyfikacji 07.11.2014
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Stępień
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Stępień Komenda Miejska Policji w Gdańsku
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Stępień

Nawigacja

do góry